ยุทธศาสตร์ของ สสวท.

แผนเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายการเงินและบัญชี

ภารกิจของฝ่ายการเงินและบัญชี ที่ตอบโจทย์ สสวท.