ผู้บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

ทำเนียบผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ลำดับ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ระยะเวลา

1     นางศิริวรรณ ศรีสังข์ 16 มกราคม 2515 – 30 กันยายน 2535
2     นางวริน จิรายุวัฒนา 1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2547
3     นางจุรีกร ลรรพรัตน์ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2558
4     นางสุภลักษณ์ ชาญวุธ 1 ตุลาคม 2558 – 15 พฤศจิกายน 2559
5     นางสมนึก ทิศหล้า 16 พฤศจิกายน – ปัจจุบัน