ภารกิจและหน้าที่

ฝ่ายการเงินและบัญชี

• ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางการเงินให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนดเวลา
• รับ-ส่ง จัดเก็บเอกสารทางการเงินให้เป็นระบบ ถูกต้องและปลอดภัย

• ควบคุมดูแล พัฒนาระบบ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• บริหารจัดการ ตรวจสอบ และดำเนินการการบันทึกบัญชีของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ ของสถาบันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามกำหนดเวลา
• รับ-ส่ง จัดเก็บเอกสารการลงบัญชี และใบสำคัญทางบัญชี ให้เป็นระบบ ถูกต้องและปลอดภัย

• รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการประชุม และงานติดต่อประสานงาน ของฝ่ายการเงินและบัญชี
• ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสาร แยกประเภท จัดหมวดหมู่ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดทำร่าง/พิมพ์เอกสารต่าง ๆ
• อำนวยความสะดวกการเบิกเครื่องใช้สำนักงาน